Vekstvilkår for scaleups

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttrykte i Dagens Næringsliv våren 2018 bekymring over at for få norske teknologiselskaper blir til vekstlokomotiver. På tross at det de siste årene har vært stor aktivitet i tidligfase, er det færre selskaper som har kommet til neste fase, med rask vekst i Norge og internasjonale markeder.

På oppdrag fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) gjennomførte Menon Economics en undersøkelse blant investorer og vekstselskaper som dokumenterer utfordringene og hindringene norske selskaper møter i vekstfasen. Rapporten ble lansert på Arendalsuka i 2018.

– Vi har mye anekdotisk bevis på hvilke utfordringer norske vekstselskaper møter, men vi trengte en systematisk oversikt som dokumenterte disse hindringene. Denne undersøkelsen gir tydelige svar på hva som trengs for å skape de vekstlokomotivene Røe Isaksen etterlyser, sier Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Internasjonal vekst krever riktig kompetanse og mye kapital
Undersøkelsen viser at tilgang på kvalifisert arbeidskraft vurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon. Nesten alle, 95 prosent, har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to av tre bedrifter opplever det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Tilgang på internasjonal spisskompetanse og da særlig innen IT, digitaliseringsprosesser og personer med praktisk erfaring og kompetanse innen salg- og markedsføring internasjonalt er det flest opplever som vanskelig.

For økt vekst internasjonalt, rangerer bedriftene kostnader til internasjonalisering og tilgang på langsiktig finansiering for å dekke disse kostnadene som de to viktigste barrierene.

– Dette kan også være tegn på at det er for lite tilgang på kompetent kapital i Norge, investorer som har vært på kommersialisering og internasjonal vekst før, sier Eckhoff Høvding.

Hun understreker viktigheten av å bygge flere profesjonelle eiermiljøer i Norge.

– De hindringene som vekstbedriftene trekker frem som de største, som langsiktig kapital, kostnader ved internasjonal vekst og rekruttering av relevant kompetanse, er det nettopp de områdene der venturefond spiller en viktig rolle.

Opsjonsskatt til besvær

En tredjedel av bedriftene trekker fram manglende muligheter i norsk skattelovgivning til å tilby attraktive opsjonsprogrammer som et hinder for å tiltrekke seg spisskompetansen i konkurranse med mer etablerte bedrifter og vekstbedrifter i andre land.

Et overveldende flertall av investorene, 89 prosent, mener dagens opsjonsskatt er en utfordring for rekruttering.

– Norske gründere, ansatte og investorer som tar sjansen på å etablere og bidra inn i vekstbedrifter trenger mer enn godord fra politikere, de ber også om å få ta del i en oppside gjennom bedre og mer rettferdig opsjonsbeskatning, sier Eckhoff Høvding.

Stikkord: opsjonsskatt scaleup venturekapital