Verdiskapingsanalyser

Aktive eierfond bidrar til å skape arbeidsplasser, fremme innovasjon og øke verdiskapingen. Våre analyser dokumenterer effekten av aktive eierfonds investeringer i Norge.

Aktive eierfond bidrar hvert år med nærmere 92 milliarder kroner i verdiskapning til det norske samfunnet gjennom arbeidsplasser, innovasjon, skatter og avgifter, og sysselsetter om lag 89 000 personer. 

Analysen gjennomføres av Menon Economics og sammenstiller data fra NVCAs database med offentlige kilder som regnskapstall og SSB-data.

Analysen ser på utviklingen til bedriftene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden og viser at veksten til porteføljeselskap er betydelig etter at det aktive eierfondet har investert. Dette gjelder særlig de tidligste fasene, hvor veksttakten endres i etterkant av investeringen fra det aktive eierfondet. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle norske vekstbedrifter gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.

Hvordan skaper aktive eierfond verdi i norske selskaper?

Aktive eierfond bidrar også til innovasjon i selskapene de investerer i. Vår verdiskapingsundersøkelse viser at veksttakten til selskapene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden fortsetter, og til dels øker, i årene etter at det aktive eierfondet har investert. Særlig sterk er veksten blant tidligfaseselskaper fire til fem år etter at eierfondet kom inn.

I en undersøkelse EY utførte for NVCA i 2016, svarte 88% av selskapene at eierne deres bidrar til innovasjon. Dette skjer blant annet, som en respondent svarte, ved at det avsettes «ressurser til dette på bekostning av kortsiktig inntjening» eller at man får «ytterligere midler til FoU» som en annen svarte.

Les siste versjon av Verdiskapingsanalysen her.

Read the latest version of our value creation report here.

2022:

Les verdiskapingsanalysen 2022 på norsk her / Read the 2023 edition of our value creation report here.