Verdiskapingsanalysen 2022

Hvert år publiserer NVCA en årlig verdiskapingsundersøkelse for det norske VC- og PE-miljøet. Årets rapport er nå klar og her er noen av hovedfunnene.

I denne analysen studerer vi utvikling i verdiskaping og sysselsetting til norske selskap som eies av aktive eierfond. Datasettet som ligger til grunn for analysen kombinerer aktive eierfonds porteføljedata for norske foretak, med registerdata fra Menons historiske regnskapsdatabase. 

Dagens norske porteføljeselskap hadde en samlet verdiskaping på 73 milliarder kroner i 2021. Dette utgjør 2,6 prosent av fastlands-BNP. Porteføljeselskapene opplevde et moderat fall i verdiskaping i 2021 etter å ha vokst kraftig de tre foregående årene. En av forklaringene bak aktivitetsfallet er koronapandemien som har rammet flere porteføljeselskap, også i 2021.

De norske selskapene med aktive eierfond på eiersiden sysselsetter om lag 86 100 personer, fem tusen flere enn i 2020. Tallet omfatter hovedsakelig sysselsetting i Norge, men fanger også opp sysselsetting gjennom datterselskap i andre land for selskap med hovedkontor i Norge. Til tross for krevende økonomiske forhold under pandemien har sysselsettingen i porteføljen vokst med hele 15 prosent i løpet av pandemiårene 2020 og 2021.

Utviklingen til selskapene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden viser at veksttakten til porteføljeselskap fortsetter, og til dels øker, i årene etter at det aktive eierfondet har investert. Særlig sterk er veksten blant tidligfaseselskaper fire til fem år etter at eierfondet kom inn. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle porteføljeselskapene gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.