Statsbudsjettet 2024

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 har fått tittelen “Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid”.

Budsjettet ble lagt frem i dag kl. 09.00. Alle dokumenter knyttet til regjeringens forslag til statsbudsjett vil bli samlet her, og en oversikt over Stortingets behandling finner du her.

Svakt ekspansivt budsjett:

I forkant har Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vært tydelig på viktigheten av at budsjettet ikke skal bidra til enda høyere rente. I budsjettet legger regjeringen opp til å bruke 37,5 mrd. mer i 2024 enn det man gjør i år. Det betyr at oljepengebruken for første gang overstiger 400 mrd., med en oljepengebruk på 2,7 prosent og en «budsjettimpuls» på 0,4 prosent. Dette defineres som svakt ekspansivt og i tråd med Norges Banks prognoser. Forventningene er dermed at renten skal opp litt til, før vi får en reduksjon igjen fra 2024. Et risikomoment er at en budsjettavtale med SV vil øke pengebruken og øke presset på renten.

Avgifter og skatter

 • Formueskatten beholdes uendret, med unntak av forslag til endringer knyttet til verdsettelse av næringseiendom utenfor storbyene.
 • Endret beregningsmetode for fastsetting av formuesverdi for næringseiendom: På kort sikt økes kalkulasjonsrenten for næringseiendom med 1 prosentenhet for eiendommer som er lokalisert utenfor storbyene. På sikt vil det undersøkes om det er rom for å forbedre beregningsmetoden ytterligere.
 • Midlertidig forhøyet arbeidsgiveravgift: Regjeringen foreslår å heve innslagspunktet for den omstridte arbeidsgiveravgiften fra 750 000 til 850 000 kroner. Ordningen skulle være midlertidig og nedjusteres over statsbudsjettet. NVCA mener denne burde vært avviklet, da den fortsatt går hardt utover høykompetansebedrifter. Nytt innslagspunkt er om lag 60 000 kroner høyere enn om innslagspunktet kun ble justert opp med forventet lønnsvekst, til om lag 790 000 kroner. Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes med sats på 5 prosent og blir lagt på den delen av lønn og samlede ytelser som overstiger 850 000 kroner.
 • Økt grense for direkte utgiftsføring: Regjeringen foreslår å øke grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler fra 15 000 kroner til 30 000 kroner.
 • Forslag til nye regler for skattemessig behandling av fusjons- og fisjonsordninger. Kort fortalt blir det billigere og smidigere å gjøre en omorganisering før en transaksjon.

Grønt industriløft

Grønt industriløft: Regjeringen la frem «Grønt industriløft» i forkant av statsbudsjettet, med totalt 15 milliarder til å styrke EksFin, SIVA og Nysnø, sistnevnte med oppløftende 1,85 mrd. Totalpakken kommer gjennom en kombinasjon av egenkapital, garantier, lån og tilskudd.

Eksportsatsninger

 • Regjeringa foreslår å øke bevillingene til eksportsatsinger med 45 millioner kroner i 2024. Pengene skal gå til å gjennomføre eksportsatsingene under eksportreformen «Heile Noreg eksporterer.» Målet er å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Totalt foreslår regjeringa å løyve 94,7 millioner kroner til dette i 2024.
 • Gründerpakke og risikokapital: Regjeringen legger frem en gründerpakke på 220 millioner. Det foreslås 70 millioner kroner til styrking av Innovasjon Norges ordninger for oppstarts- og vekstselskaper og 150 millioner til investeringer i tidligfasebedrifter gjennom Investinor. NVCA mener dette er for svakt og vitner om lav forståelse for viktigheten av et stabilt tidligfasemiljø.
 • Styrking av Eksfin: Regjeringen foreslår å øke garantirammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) med 10 milliarder kroner, med mulighet for ytterligere 10 milliarder dersom det blir nødvendig.
 • Næringsrettet forskning: Regjeringa forslår i statsbudsjettet for 2024 å øke bevillingene til næringsretta forsking for grønn omstilling og teknisk-industrielle institutt gjennom Norges Forskingsråd med over 100 millioner kroner. Satsingen inkluderer fem millioner kroner til oppfølging av mineralstrategien.
 • Satsing på Katapult-ordninga til Siva: Regjeringa foreslår å styrke bevilgingene til testfasilitater gjennom Katapult-ordninga til Siva med 26 millioner kroner.
 • Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ): Regjeringa foreslår å øke bevilgningene med ti millioner kroner. Dette for å sikre grønne innkjøp.
 • Virkemiddelapparatet 2.0: I 2024 vil regjeringa videreutvikle det næringsrettede virkemiddelapparatet og dreiingen mot grønn omstilling. Regjeringa vil bla bedre gjennom å videreføre arbeidet med reformen «Éin veg inn», som er en felles digital inngang til virkemiddelapparatet
 • Forenkling for næringslivet: Regjeringen foreslår å bevilge 87,7 millioner kroner for å styrke forenklingsarbeidet under Brønnøysundregistrene.

Klima

 • Enova: Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Enova med 400 millioner kroner. Totalt vil Enova få 5,8 milliarder kroner til klimaomstilling.

NVCA vil gi sine innspill til budsjettet til komiteene på Stortinget. Ta gjerne kontakt med Adm. dir. Ellen Amalie Vold, hvis du har innspill.