Statsbudsjettet 2022: Nytt om opsjonsskatten

Tirsdag 11. oktober presenterte regjeringen Solberg forslag til Statsbudsjett 2022. Forslaget er gode nyheter for opsjonsskatteordningen.

Budsjettfremleggelsen er på mange måter den minst interessante på åtte år, ettersom det nye stortingsflertallet uansett vil endre på en god del av det den avgående regjeringen foreslår. Det som likevel er av en viss betydning er rammene for den økonomiske politikken, og hvor mye penger regjeringen mener det er forsvarlig å bruke ut fra den økonomiske situasjonen. 

Regjeringen Støre har om lag en måned på seg til å legge frem sitt forslag til Statsbudsjett, den såkalte «Tilleggsproposisjonen». Fristen for det er 10. november mens det endelige budsjettet for 2022 vil bli vedtatt av Stortinget 15. desember. 

Ny opsjonsbeskatning i oppstarts- og vekstselskaper

I Statsbudsjettet 2022 ligger det forslag til flere endringer i skatte- og avgiftsreglene for næringslivet. En viktig endring er forslaget om en ny opsjonsskatteordning hvor hverken tildeling eller innløsning av opsjonene vil utløse skatteplikt, i tråd med forslaget i revidert statsbudsjett og høringen i sommer.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

I dag skattlegges opsjonsgevinster som lønn, og skatten utløses allerede når opsjonene utøves, det vil si når aksjene kjøpes. Med regjeringens nye forslag vil skattlegging skje først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt. 

Vil gi større forutsigbarhet

Den nye ordningen er en videreføring av særreglene for oppstartselskaper fra 2018 og gjøres nå tilgjengelig for flere selskap enn dagens ordning. Det skjer ved at grensene for antall ansatte, driftsinntekter, balansesum og alder på selskapet økes til samme nivå som i den gjeldende svenske ordningen, og vil være tilsvarende næringsavgrensninger som i nabolandet vårt. 

Forslaget gir altså en større forutsigbarhet for norske konsern som driver virksomhet i andre EØS-land, og hvor virksomheten går med tap og det er ønskelig å avvikle selskapet.

På usikkert grunnlag anslår regjeringen at forslaget vil redusere provenyet med 60 millioner kroner påløpt og 50 millioner kroner bokført i 2022.

Et gjennombrudd

Blir reglene vedtatt, er de et gjennombrudd for enklere og attraktive insentivordninger i oppstart- og vekstbedrifter, og er langt på vei i tråd med forslaget fra blant andre Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Tilsiktet ikrafttredelse er fra 2022, og Solberg-regjeringen legger nå press på den nye rødgrønne regjeringen med sitt forslag. NVCA er fornøyd med at argumentene om provenyvirkninger har nådd frem. De viser at kapitalskatt på opsjoner ikke er noen skattelettelse for de nøkkelansatte, men snarere en omfordeling fra kapitaleiere til ansatte. 

NVCA deltar i referansegruppe om fremtidens skatte- og avgiftssystemer 

NVCA er invitert med i referansegruppen for et nytt utvalg som skal se på «perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystemer». Første møte er allerede fredag neste uke, og NVCA vil benytte denne anledningen til å fremme våre synspunkter om viktigheten av en velfungerende opsjonsordning.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med eav@nvca.no dersom dere ønsker å komme med innspill til denne diskusjonen.