Skatteincentiver i tidligfase

Incentiver for å øke tilgangen til egenkapital for unge vekstselskaper er viktige og nødvendige. I mai 2016 lanserte NVCA, Abelia, og FIN, en rapport produsert av NyAnalyse, so viste at skatteincentiver kan ha stor effekt.

Norge er i omstilling, men investeringene i nyskapende unge bedrifter var på det tidspunktet fortsatt svært lave i tidlig fase. Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF så dette, og høsten 2015 anmodet de derfor regjeringen i budsjettforliket  om å «utrede ulike modeller for skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartsselskap bl. a. basert på den svenske investereravdrag og den britiske SEIS-ordningen og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.» 

Formålet med rapporten var å bidra med et faglig grunnlag til politikerne, basert på de britiske ordningene, hvor innføring av særlig SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme), bør være det mest prioriterte skatteincentivet i en norsk kontekst.

NVCA fikk gjennomslag og i 2017 ble det innført skatteincentiver for tidligfaseinvesteringer.

Lær mer om ordningen:

Fra 1. juli 2017 kom den nye ordningen for skatteincentiver for investeringer i tidligfase bedrifter på plass.

På Skatteetatens sider kan du lese om hvordan du går frem, hvilke investorer og selskaper som kvalifiserer og hvilke krav som gjelder.

Skatteetaten – Skattefradrag ved investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter – skatteinsentivordningen

Les mer om NVCAs arbeid:

Stikkord: såkorn venturekapital