Ny rapport: Bærekraft i Private Equity 2021

Sammen med Menon Economics har NVCA nylig gjennomført en ESG-undersøkelse blant foreningens medlemmer. Les sammendraget og last ned rapporten her.

Det er blitt en bransjestandard å måle bærekraftsarbeidet blant aktive eierfond. I en fersk undersøkelse blant norsk-forvaltede private equity fond oppgir 94 prosent at de måler bærekraftsarbeidet, opp fra 73 prosent i 2019.

De norske forvalterne ligger også foran sine kolleger internasjonalt, hvor 65 prosent av PE-forvalterne oppgir at de har utviklet ESG-strategi og verktøyene til å implementere dette. Alle de norske forvalterne måler, eller har planer om å måle, bærekraftsarbeidet i fremtiden. Dette representerer et skifte fra 2019, hvor 19 prosent av respondentene var uten planer om å måle bærekraften i sine investeringer. 

Tre av fire forvaltere rapporterer på bærekraft til investorene sine, nesten halvparten rapporterer til både investorene og utad til offentligheten, mens én av fem rapporterer kun til internt bruk. Forvalterne følger anerkjente internasjonale prinsipper i bærekraftsarbeidet i porteføljene, herav FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI, 85%) og FNs bærekraftsmål (UN SDG, 78%). 

Den viktigste driveren for økt fokus på bærekraft er lønnsomhet (93%). Bærekraftige investeringer er med andre ord synonymt med lønnsomme investeringer. Sammenlignet med 2019 er det imidlertid flere faktorer som motiverer for bærekraftsfokus, herunder risikohåndtering (75%), compliance (71%), og «press fra LP-er» (68%). De tre siste faktorene var betydelig mindre viktig i 2019, og reflekterer at det har blitt varslet betydelig regulatoriske endringer de siste to årene.  

FNs bærekraftsmål: Fokus på kutt i klimagassutslipp

Porteføljeinvesteringene har fått et tydelig bærekraftsfokus de siste par årene. 86 prosent av respondentene vektlegger bærekraft ved investeringsbeslutninger, og nesten to av tre krever at porteføljeselskapene rapporterer om hvordan deres aktivitet fremmer en mer bærekraftig utvikling. På spørsmål om hvilke bærekraftsmål deres investeringer bidrar særlig positivt til svarer tre av fire at det bidrar til å «stoppe klimaendringer». I 2019 kun var én av tre forvaltere som mente dette. I tillegg oppgir over halvparten av forvalterne at deres investeringer bidrar med tilgang på ren energi for alle. 

Aktive eierfond har satt seg inni EU-taksonomien og forventer at dette vil påvirke hvordan bransjen opererer

Majoriteten av bransjen har allerede satt seg inn EU-taksonomien for bærekraftige investeringer, og forventer at det vil påvirke hvordan bransjen opererer. Det første kravene trer allerede i kraft i 2022, og de fleste respondenter oppgir at de vil kreve at porteføljeselskapene rapporterer hvordan deres virksomhet møter EU-taksonomien. I tillegg vil EU-taksonomien vektlegges ved investeringsbeslutninger. Ettersom de fleste allerede vektlegger bærekraft i investeringsbeslutningene vil EU-taksonomien bli en omforent klassifisering som trolig gjør det enklere å kommunisere bærekraftighet, sett fra porteføljeselskapenes side. 43 prosent av respondentene mener at bærekraftige investeringer vil være et markedskrav fra investorene.