Høstens høringer om opsjonsskatt

Opsjonsskatt har stått høyt på agendaen til NVCA også i år, og foreningen har denne høsten deltatt i høringer i Finanskomiteen, Venstres programkomité og i Finansdepartementet.

Opsjonsskatt har stått høyt på agendaen til NVCA også i år, og foreningen har denne høsten deltatt i høringer i Finanskomiteen, Venstres programkomité og i Finansdepartementet. Det er mye som tyder på at ordningen vurderes og vi håper på endringer som virkelig monner.

Den norske opsjonsbeskatningsordningen bør endres for at norske vekstselskaper skal kunne lykkes og forbli i Norge. NVCA ønsker endringer i ordningen fordi begrensningene for hvem som kan bruke opsjonsbeskatning gjør at ordningen ikke er tilgjengelig for de selskapene som trenger den mest: Vekstbedrifter. Det er derfor få oppstarts- og vekstselskaper som bruker den, på tross av at disse selskapene mener en slik ordning må til for at de skal kunne tiltrekke seg avgjørende kompetanse og forbli i Norge.

En endring av ordningen vil ha umiddelbar effekt for på alle startups og vekstvirksomheter som ønsker å bruke medeierskap til å motivere ansatte til å bli i selskapet. Det vil derfor være et effektivt grep i den vanskelige økonomiske situasjonen Norge står i. Disse selskapene har et stort behov for ny kompetanse for å utvikle bedriftene sine videre. Det er vanskelig med dagens skatteregime. En god opsjonsbeskatning er avgjørende for at norske selskaper skal kunne konkurrere internasjonalt om den spisskompetansen de trenger for å lykkes.

En velfungerende opsjonsordning vil særlig kunne hjelpe oppstarts- og vekstselskaper i sektorer der Norge har konkurransefordeler, og sektorer vi bør satse på fremover, som life science og biotech. Våre beregninger viser at en endring slik vi foreslår vil ha begrensede provenyeffekter.

Begrensningene som ligger i 2018-endringen for både beløp (opsjonsfordel) og for hvem som skal kunne bruke ordningen gjør at ordningen treffer for smalt, og er lite brukt. For at man nå skal få på plass en ordning som oppstarts- og vekstselskaper vil ta i bruk, foreslår vi følgende:

  • Ordningen bør omfatte virksomheter med opptil 50 årsverk.
  • Maksimal omsetning for virksomheten bør være 70 MNOK.
  • Grense for opsjonsfordelen som gir utsatt skatt må fjernes.
  • Kravet om tvangsberegning av skatt innen fem år etter innløsing bør avskaffes.

Ordningen vi ber om støttes også av Abelia og Foreningen for norske innovasjonsselskaper (FIN).