Aktive eierfond og bærekraft

Menon Economics har på vegne av NVCA gjennomført en undersøkelse om fokuset på bærekraftsarbeidet i norske, aktive eierfond.

Menon Economics har på vegne av NVCA gjennomført en undersøkelse om fokuset på bærekraftsarbeidet i norske, aktive eierfond.

7 av 10 norske aktive eierfond måler aktivt bærekraftarbeidet i sine porteføljeselskap. Ytterligere 1 av 10 oppgir at de har konkrete planer om å starte med slik måling.

Et stort flertall av de aktive eierfondene i Norge trekker frem lønnsomhet som en viktig driver for det økte fokuset på bærekraft i deres arbeid og ved investeringsbeslutninger. Det at en profesjonell aktivaklasse som private equity er av denne oppfatningen underbygger at næringsvirksomhet som produserer bærekraftige produkter og tjenester, i tillegg til å bidra til en bedre verden, også representerer et høyt verdiskapingspotensial.

30 prosent av norske aktive eierfond trekker også frem press fra Limited Partners (LPer) som en sentral driver for eierfondenes fokus på bærekraft. Dette er nesten en dobbelt så høy andel enn hva en tilsvarende undersøkelse, med et globalt nedslagsfelt, fant i 2016 (17 prosent). Dette tyder på at LPer i Norge er mer opptatte av bærekraft enn investorer i utlandet, men kan kanskje også forklares av at fokuset på bærekraft har økt blant investorer i hele verden opp gjennom de siste tre årene.

Hele 9 av 10 aktive eierfond oppgir i spørreundersøkelsen at de forholder seg til FNs 17 globale bærekraftsmål i sitt arbeid med bærekraft i porteføljeselskap. På spørsmål om hvilke av disse 17 målene de aktive eierfondene anser at deres arbeid bidrar til å oppnå dekkes alle de 17 målene. Det er imidlertid fem mål som skiller seg ut ved at de trekkes frem av over halvparten av aktørene. Dette er:

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • God helse og velferd
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftige byer og samfunn

Du finner hele undersøkelsen her.