Aktive eierfond bidrar til økt vekst og sysselsetting

På Nordic Buyout Forum 6. desember lanserte NVCA Verdiskapingsanalysen 2019, som igjen viste vekst i antall sysselsatte og økt bidrag til verdiskapingen i selskaper eid av aktive eierfond.

I Verdiskapingsanalysen studerer Menon Economics, på oppdrag fra NVCA, omfanget av aktiviteten til de norske bedriftene som eies av aktive eierfond i form av verdiskaping og sysselsetting. Dagens norske porteføljebedrifter hadde en samlet verdiskaping på 47 milliarder kroner i 2018. De norske bedriftene med aktive eierfond på eiersiden sysselsetter i overkant av 75 000 personer.

Tredobling i verdiskaping i IKT-sektoren siden 2009

IKT, detaljhandel og petroleum dominerer de aktive eierfondenes investeringer i Norge. Mens petroleum utgjorde den dominerende næringen i porteføljen ti år tilbake i tid, er den i dag forbipassert av detaljhandel og IKT. IKT har opplevd enorm vekst i verdiskapingsvekst, med nesten tredoblet verdiskaping siden 2009.

Veksttakten øker med VC/PE på eiersiden

Utviklingen til bedriftene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden viser at veksttakten til porteføljeselskap fortsetter, og til dels øker, i årene etter at det aktive eierfondet har investert. Dette gjelder særlig de tidligste fasene, hvor veksttakten endres markant i etterkant av investeringen fra det aktive eierfondet. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle norske vekstbedrifter gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.

Foto: Sigmund Sagberg Andersen

Stikkord: private equity venturekapital